CGU Magic Pinks

PRIJSVRAAGREGLEMENT Internetprijsvraag MAGIC PINKS by Pink Lady®

Artikel 1: Organiserend bedrijf

Van 9 augustus t/m 31 augustus, organiseert de vereniging Pink Lady® Europe, hieronder aangeduid als “de Organisator”, gevestigd op het adres 145 avenue de Fontvert – 84130 Le Pontet – Frankrijk, SIRET-nummer: 421 352 550 000 22, btw-nummer: FR 2842 13 52 550, op zijn website http://www.pinkladyeurope.com/ in de alleen voor leden toegankelijke clubruimte, een prijsvraag genaamd “MAGIC PINKS”. De prijsvraag is gedurende 23 dagen beschikbaar en er wordt een prijs beschikbaar gesteld met een prijstrekking uit de deelnemers. Deze prijsvraag wordt niet gepubliceerd buiten de website, behalve aan leden van de Club.

Artikel 2: Deelnemers

Deze prijsvraag zonder koopverplichting staat alleen open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon wonend in Europa en die in het bezit is van een e-mailadres. Personen die niet aan de onderstaande voorwaarden voldoen zijn uitgesloten van deelname, evenals personeelsleden van de Organisator en elke andere natuurlijke persoon die direct of indirect heeft deelgenomen aan de ontwikkeling, de realisatie of het beheer van de prijsvraag evenals hun wettelijke partners en hun al dan niet inwonende rechtstreekse voorouders en nakomelingen en andere familieleden. De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemers bewijzen te vragen inzake de bovengenoemde voorwaarden. Elke persoon die niet aan deze voorwaarden voldoet of weigert de bewijzen te verstrekken, wordt uitgesloten van de prijsvraag zonder aanspraak op een eventuele gewonnen prijs. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke controle uit te voeren voor de inachtneming van het reglement. De deelname aan deze actie houdt de volledige acceptatie in van dit reglement. De deelnemer moet ingeschreven zijn bij en verbinding maken met de Pink Lady® Club die toegankelijk is via de website www.pinkladyeurope.com. Het lidmaatschap van de club is mogelijk voor natuurlijke personen ouder dan 18 jaar en is gratis. Pink Lady® Europe behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van de Pink Lady® Club te weigeren aan elke persoon die niet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap voldoet. Het lidmaatschap van de Pink Lady® Club geeft aan de houder, hieronder aangeduid als “lid”, de volgende mogelijkheden: – Profiteren van aanbiedingen van Pink Lady® door Pink-punten te verzamelen die kunnen worden omgeruild voor exclusieve cadeaus in de webwinkel van Pink Lady®. – Pink-punten verzamelen door de unieke codes in te voeren die zijn vermeld op de achterzijde van de etiketten op de betreffende Pink Lady® en PinKids® appels en/of op de bakjes met Pink Lady® en PinKids® appels. Voor de deelname aan de quiz moet de speler minstens zes Pink-punten bezitten. Deze worden op het moment van de deelname afgeschreven van zijn rekening.

Artikel 3: Wijze van deelname

De deelnemers moeten: – De volgende url openen: http://www.pinkladyeurope.com – Zich inschrijven bij de club (achternaam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, pseudoniem adres en wachtwoord) of hun bestaande account openen. – De deelname bevestigen in ruil voor zes Pink-punten. – Een meerkeuzevraag beantwoorden (vier mogelijke antwoorden, eliminerende antwoorden). Om de deelnemer te helpen juist te antwoorden, wordt een aanwijzing aangeboden. De deelnemer moet het juiste antwoord kiezen om ingeschreven te worden voor de prijstrekking. De actie omvat diverse deelnameniveaus. Een deelnemer kan zo vaak deelnemen als hij wil, voor zover het aantal Pint-punten op zijn rekening dit toelaat en met een maximum van 10 deelnames. Voor elke deelname zijn zes Pink-punten vereist. Elke deelname die niet volgens de bepalingen van dit reglement wordt uitgevoerd, maakt de deelname ongeldig. Elke deelnemer die wordt verdacht van fraude kan worden uitgesloten van de prijsvraag door de Organisator zonder dat deze zich hoeft te rechtvaardigen. Elke onvolledige, onjuiste of onleesbare identificatie of deelname, al dan niet opzettelijk, of uitgevoerd op een andere wijze dan voorzien in dit reglement, wordt nietig geacht. Om lid te worden van de Pink Lady® Club, moet de gegadigde verbinding maken met de website www.pinkladyeurope.com en zich inschrijven bij de Pink Lady® Club door het online-formulier in te vullen en een persoonlijk wachtwoord te kiezen. Bij de volgende verbindingen wordt de identificatie uitgevoerd met het e-mailadres en het wachtwoord. Alleen internetgebruikers die lid zijn van de Pink Lady® Club kunnen Pink-punten verzamelen. Deelname is alleen mogelijk op elektronische wijze. Elke inschrijving per telefoon, fax of e-mail anders dan via de website van Pink Lady® wordt niet in aanmerking genomen. Elke onjuiste of onvolledige inschrijving wordt niet in aanmerking genomen en leidt tot ongeldigheid van de deelname. Dezelfde sanctie geldt ook voor meervoudige deelnamen. De volgende deelnamen worden niet in aanmerking genomen: a) Na 23.59 uur op de laatste dag van de prijsvraag. b) Deelnamen die identiteits- of adresgegevens bevatten die onvolledig, onjuist of onrechtmatig zijn dan wel strijdig zijn met dit reglement. d) Uitgevoerd zonder inachtneming van de bovenstaande procedure. Het niet in acht nemen van de in dit reglement genoemde deelnamevoorwaarden, leidt tot nietigheid van de deelname. Schriftelijke of telefonische vragen betreffende de interpretatie of toepassing van dit reglement worden niet beantwoord. De Organisator kan direct of indirect alle noodzakelijke controles uitvoeren om de hoedanigheid van de deelnemers te controleren.

Artikel 4: Prijzen

Er wordt één prijs beschikbaar gesteld, zodat er maar een winnaar is. De beschikbare prijs voor de prijstrekking is: 1 KitchenAid keukenrobot in een willekeurige kleur. Details: de prijs heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Handelswaarde: € 700 incl. btw. De waarde van de prijs is bepaald op het moment waarop dit reglement is opgesteld en deze evaluatie kan niet worden betwist. Alle na de prijsvraag volgende kosten, met name voor het onderhoud en het gebruik van deze prijs, zijn volledig voor rekening van de winnaar.

Artikel 5: Aanwijzing van de winnaar

In het kader van zijn lidmaatschap van de Pink Lady® Club en, in het algemeen, van zijn contacten met Pink Lady® Europe, kan het lid een aantal hem betreffende persoonsgegevens verstrekken.
Deze gegevens worden verwerkt door de vereniging Pink Lady® Europe, waarvan de contactgegevens bovenaan dit document zijn vermeld.
De wettelijke grondslag voor deze verwerking is:
De uitvoering van een overeenkomst inzake het beheer van het lidmaatschap van de Pink Lady® Club, in overeenstemming met deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Pink Lady® Club die de overeenkomst vormen tussen Pink Lady® en het lid.
Het legitieme belang en, indien van toepassing, de toestemming van het lid voor het verrijken en verbeteren van het klanten- of prospectbestand, het ontwikkelen van de Pink Lady® aanbiedingen en in het bijzonder gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van gebruiksanalyses, het organiseren van prijsvragen, het uitvoeren van statistisch onderzoek, analyses en bereikmetingen, en het verstrekken van informatie aan het lid, met name door het verzenden van de Pink Lady® nieuwsbrief. De naleving van een wettelijke verplichting ter bestrijding van fraude en witwassen van geld en archiveringsverplichtingen.

Deze verwerking heeft als doel het lid een optimaal gebruik te bieden van de voordelen van de Pink Lady® Club en Pink Lady® in staat te stellen om de aanbiedingen aan te passen en het lid te informeren, met name over aanbiedingen.
Voor de verwerking van de bestellingen door HighcoData is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen, zoals het postadres.
Voor de verwerking van berichten van consumenten door BePhone is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen die noodzakelijk zijn voor de behandeling.

De verzamelde gegevens zijn:
Identiteitsgegevens (naam, voornaam, geslacht) Contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer), Verbindingsgegevens (IP-adres, datum en tijdstip van de inschrijving en van de laatste verbinding), Authenticatiegegevens (versleuteld wachtwoord), Gegevens met betrekking tot het gebruik van Pink-punten en het functioneren van de Pink Lady® account van het lid (IP-adres, datum en tijdstip van de invoer van elke unieke code, gegevens inzake bestellingen, aantal huidige, actieve of verlopen Pink-punten, gegevens over het beheer van de account van het lid met name in geval van blokkering, gegevens inzake de interesses (hobby) of de gezinssituatie (aantal en leeftijd van de kinderen) teneinde in deze context aanbiedingen voor te stellen).

Pink Lady® Europe bewaart deze gegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarom worden de gegevens gedurende de volgende perioden bewaard: Voor de gegevens die nodig zijn voor het beheer van het lidmaatschap van de Pink Lady® Club voor het lid: de duur van het lidmaatschap van de Pink Lady® Club. En verder: Gedurende 3 jaar na het einde van het lidmaatschap van de Pink Lady® Club voor marketingdoeleinden. Gedurende 5 jaar als bewijs van een overeenkomst in de zin van het Franse burgerlijk wetboek. Gedurende de termijn die in de geldende bepalingen is voorzien voor gegevens die opm grond van een wettelijke verplichting worden bewaard.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk, binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden, voor (I) de interne teams van Pink Lady® die belast zijn met het beheer en de administratie van de Pink Lady® Club en (II) de serviceproviders die door Pink Lady® zijn gemachtigd om bij te dragen aan het beheer en de administratie van de Pink Lady® Club en in het bijzonder door Pink Lady® gemachtigde reclamebureaus, webmasters en hostingproviders, evenals de serviceproviders die belast zijn met het centraliseren van bestellingen en verzendingen en het beantwoorden van vragen of verzoeken van leden.
De verplicht te verstrekken persoonsgegevens zijn als zodanig op de formulieren vermeld. Het verplichte karakter van de gegevens vloeit voort uit de noodzaak om de Pink Lady® Club te laten functioneren en om de Pink Lady® aanbiedingen en de voordelen van de Pink Lady® Club zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften van de leden. Zonder deze gegevens van het lid kan Pink Lady® het lidmaatschap van de Pink Lady® Club niet registreren.

Het lid heeft te allen tijde het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen hun gebruik, het recht om de verwerking te beperken, het recht op dataportabiliteit en het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit louter op basis van automatisch verwerkte gegevens (met inbegrip van profilering). Het lid heeft ook het recht om de gegeven toestemmingen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Ten slotte heeft het lid het recht om instructies te geven inzake het lot van zijn gegevens na zijn overlijden. Om van dit recht gebruik te maken, kunt u een brief of e-mail sturen naar het volgende adres: Pink Lady® Europe, 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrijk; contact@pinkladyeurope.com, met identiteitsbewijs. Als het lid niet tevreden is over de behandeling van zijn rechten, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de Franse toezichthouder Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Artikel 6: Bekendmaking van de winnaar

De winnaar krijgt bericht per e-mail op het adres dat bij de inschrijving voor de prijsvraag is opgegeven.

Artikel 7: Uitreiking van de prijzen

De prijs wordt verzonden naar het door de deelnemer opgegeven postadres binnen acht weken na de prijstrekking. De prijs blijft beschikbaar voor de deelnemer gedurende zeven dagen. Na deze termijn kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de prijs. De winnaar verplicht zich om de aangeboden prijzen te accepteren en kan deze niet ruilen, bijvoorbeeld tegen contant geld of andere goederen of services van enigerlei aard, noch het recht op de prijs overdragen aan een derde. Eveneens kunnen de prijzen geen aanleiding zijn voor een verzoek om compensatie. De Organisator behoudt zich het recht voor om de aangekondigde prijzen te vervangen door prijzen met een overeenkomstige waarde indien een evenement optreedt onafhankelijk van zijn wil en met name met betrekking tot zijn leveranciers of onvoorziene omstandigheden. De winnaar wordt geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Artikel 8: Gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemers

De gegevens van de deelnemers worden door de Organisator geregistreerd en gebruikt om hun deelname aan de prijsvraag vast te leggen en de uitreiking van de prijzen mogelijk te maken. De deelnemers kunnen de verwerking van de door hen in het kader van deze prijsvraag verstrekte persoonsgegevens op gegronde redenen weigeren. Zij hebben eveneens het recht om het gebruik voor commerciële doeleinden, anders dan de deelname aan de prijsvraag, te weigeren. Zij kunnen dit na de registratie van hun deelname kenbaar maken door zich schriftelijk te wenden tot de Organisator op het in artikel 1 vermelde adres. Elke winnaar geeft de Organisator toestemming voor het gebruik van zijn gegevens (voor- en achternaam) ten behoeve van reclame of public relations middels enigerlei media, zonder dat dit hem enigerlei vergoeding, recht of voordeel verleent anders dan de toekenning van zijn prijs. In overeenstemming met de Franse privacywet (Loi Informatique et Libertés) van 6 januari 1978, heeft elke deelnemer het recht op verbetering, aanvulling, verduidelijking, actualisering of verwijdering van de hem betreffende onjuiste, onvolledige, onduidelijke of verlopen gegevens door zich schriftelijk te wenden tot de Organisator op het in artikel 1 vermelde adres.

Artikel 9: Prijsvraagreglement

Het prijsvraagreglement is gedeponeerd bij de vennootschap SCP EXADEX, houder van een deurwaarderskantoor (Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten-Georget) in MONTPELLIER (Frankrijk), gevestigd op het adres 161 rue Yves Montand, Parc 2000, op 1 augustus 2018. Het reglement kan worden ingezien op de volgende website: – In het Frans: https://www.pomme-pinklady.com/fr/le-club/cgu-magic-pinks/ – In het Engels: https://www.apple-pinklady.com/en/the-club/cgu-magic-pinks/ – In het Italiaans: https://www.manzana-pinklady.com/es/el-club/cgu-magic-pinks/ – In het Spaans: https://www.mela-pinklady.com/it/il-club/cgu-magic-pinks/ – In het Duits: https://www.apfel-pinklady.com/de/profiel/cgu-magic-pinks/ – In het Nederlands: https://www.appel-pinklady.com/nl/de-club/cgu-magic-pinks/ – In het Deens: https://www.aeble-pinklady.com/da/klubben/cgu-magic-pinks/ – In het Noors: https://www.eple-pinklady.com/no/klubben/cgu-magic-pinks/ Het kan ook gratis worden toegezonden aan elke persoon die hiertoe een verzoek richt aan de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijsvraag te verlengen, te verkorten, te wijzigen of te annuleren, met name in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding. Het middels een of meer aanhangsels gewijzigde reglement zal in voorkomende gevallen worden gedeponeerd bij de vennootschap SCP EXADEX, houder van een deurwaarderskantoor (Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten-Georget) in MONTPELLIER (Frankrijk), gevestigd op het adres 161 rue Yves Montand, Parc 2000.

Artikel 10: Industrieel en intellectueel eigendom

Gehele of gedeeltelijke reproductie, overname of exploitatie van elementen van de prijsvraag, met inbegrip van dit reglement, is strikt verboden. Alle merken, logo’s, teksten, afbeeldingen, video’s en andere onderscheidende onderdelen die aanwezig zijn op de website of op andere websites waartoe de website via links toegang geeft, zijn het exclusieve eigendom van hun rechthebbenden en zijn in dit opzicht beschermd door de bepalingen van de Franse wet inzake intellectueel eigendom (Code de la Propriété́ Intellectuelle) en wel voor de hele wereld. Hun reproductie zonder toestemming vormt een imitatie die strafrechtelijk kan worden vervolgd. Elke ongeoorloofde gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken, logo’s en onderdelen vormt een imitatie die strafrechtelijk kan worden vervolgd. De deelname aan deze prijsvraag geldt als een volledige en complete acceptatie van het reglement door de deelnemers.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of toeval buiten zijn wil. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging, verlies, diefstal of beschadiging van brieven of voor onleesbaarheid van poststempels als gevolg van de postdiensten. Hij kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld en geen enkele klacht kan tegen hem worden ingediend indien een evenement optreedt in de aard van overmacht (staking, noodweer enz.) dat geheel of gedeeltelijk de deelnemers verhindert deel te nemen aan de prijsvraag en/of de winnaars verhindert hun prijzen te benutten. De Organisator en zijn dienstverleners kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die kunnen optreden bij het gebruik van de prijzen door de begunstigden of hun genodigden nadat de winnaars deze in bezit hebben genomen. De Organisator en zijn dienstverleners kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de prijzen van de begunstigden nadat de winnaars deze in bezit hebben genomen. Alle bijkomende kosten voor het in bezit nemen van de prijzen zijn volledig voor rekening van de winnaars zonder dat zij hiervoor enigerlei vergoeding kunnen vragen aan de Organisator of zijn partners. Deze prijsvraag wordt niet beheerd of gesponsord door Facebook en de Organisator ontheft Facebook van elke aansprakelijkheid.

Artikel 12: Geschillen en klachten

Dit reglement wordt beheerst door de Europese wetgeving. De Organisator behoudt zich het recht voor om onherroepelijk te beslissen over alle problemen die kunnen optreden inzake de interpretatie of de toepassing van dit reglement, waarbij geen enkel bezwaar wordt toegelaten, met name betreffende de modaliteiten van de prijsvraag, de prijzen of hun ontvangst, een maand na het einde van de prijsvraag. Behalve in geval van klaarblijkelijke fouten, is overeengekomen dat de informatie die voortvloeit uit het prijsvraagsysteem van de Organisator bewijskracht heeft in elk geschil wat betreft de verbinding en de behandeling in het informaticasysteem van deze informatie voor de prijsvraag. Elk bezwaar moet worden gericht aan de Organisator binnen een maand na de einddatum van de prijsvraag. Na deze termijn wordt geen enkel bezwaar geaccepteerd. De deelname houdt de volledige acceptatie in van dit reglement.

Artikel 13: Bewijslast

De deelnemer en de Organisator komen uitdrukkelijk overeen dat alleen de informaticasystemen en bestanden van de Organisator bindend zijn. De in de informaticasystemen van de Organisator bewaarde registraties, in redelijke omstandigheden voor de veiligheid en betrouwbaarheid, worden beschouwd als bewijzen van de relaties en communicaties die plaats hebben gevonden tussen de Organisator en de deelnemer. Derhalve is overeengekomen dat, behalve in geval van een klaarblijkelijke fout, de Organisator voor het bewijzen van enigerlei actie, feit of omissie, zich kan beroepen op de programma’s, gegevens, bestanden, operaties en andere elementen (zoals rapporten van behandelingen of andere overzichten) van geïnformatiseerde of elektronische aard of in een geïnformatiseerd of elektronisch formaat of geheugen, die direct of indirect door de ontvanger zijn opgesteld, ontvangen of bewaard, met name in zijn informaticasystemen. De bedoelde elementen vormen derhalve bewijzen en als zij door de Organisator als bewijslast worden opgevoerd in enigerlei procedure inzake een geschil of anderszins, zijn zij ontvankelijk, geldig en inroepbaar tussen de partijen op dezelfde wijze en in dezelfde omstandigheden en met dezelfde bewijskracht als enigerlei opgesteld, ontvangen of bewaard schriftelijk document. De operaties van elke aard uitgevoerd met behulp van de aan de deelnemer bij de inschrijving toegekende identificatie en code, worden onweerlegbaar beschouwd als zijnde uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.